ISUZU | Informace o společnosti | Firemní politika

ZAČLENĚNÁ FIREMNÍ POLITIKA
Vedení MIDI EUROPE definovalo svou firemní politiku a ujistilo se, že tato politika:
 
- je vhodná k dosažení cílů organizace, k povaze a environmentálním dopadům na její aktivity, výrobky nebo služby;
- je přiměřená povaze a rozsahu rizik organizace;
- zahrnuje závazek neustálého zlepšování, k prevenci znečišťování; prevenci úrazů a nemocí z povolání;
- zahrnuje závazek dodržovat platné právní požadavky a další požadavky, ke kterým se organizace zavazuje, které se týkají  vlastních aspektů životního prostředí a vlastních rizik vzhledem ke zdraví a bezpečnosti na pracovištích;
- poskytuje referenční rámec pro stanovení a přezkoumání firemních cílů;
- je zdokumentována, uskutečňována a aktivně udržována;
- je sdělována a pochopena všemi osobami, které pracují pro organizaci nebo jejím jménem;
- je k dispozici veřejnosti a všem zainteresovaným stranám;
- je pravidelně přezkoumávána, aby bylo zajištěno, že bude i nadále odpovídat požadavkům organizace

ZAČLENĚNÁ FIREMNÍ POLITIKA
(kvalita - bezpečnost – životní prostředí)

MIDI EUROPE představuje referenční místo pro Itálii, Francii, Španělsko, Švýcarsko, Srbsko, Černou Horu, Rumunsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a  Čechy skupiny ISUZU Motors Limited, nadnárodní společnosti, která se zavázala respektovat a chránit životní prostředí, chránit své vlastní pracovníky. Inspirována posláním ISUZU Motors Limited  "vytvářet nejlepší diesel výrobky vysoké kvality, se zvláštní pozorností a neustálou oddaností životnímu prostředí prostřednictvím moderní diesel technologie", si MIDI EUROPE klade za cíl zajišťovat plný soulad poskytovaných služeb s požadavky svých vlastních Zákazníků, pokud se jedná o dodržování legislativních požadavků, přesnosti a flexibility k potřebám, vyjádřeným Zákazníky.
Vedení je přesvědčeno o nutnosti vypořádat se s firemními problémy přistoupením k modernímu pojetí Celkové Kvality a Neustálého Zlepšování. Kvalita je proto považována za strategickou hodnotu pro dosažení účinnosti organizace a je sledována v průběhu všech firemních činností se zásadou prevence. Vedení si je rovněž vědomo potřeby vykonávat své poslání dodržováním požadavků a platných zákonů se zaměřením na snížení znečišťování a prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Jakákoli firemní činnost  má předem stanovené následující cíle:
 
- vyrábět výrobky a poskytovat služby takové, které plně uspokojí požadavky Zákazníka z hlediska kvalitativní spolehlivosti a vždy respektující legislativní omezení, také v oblasti životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci;   
- využívat technologií, které jsou k dispozici pro neustálé zlepšování způsobů práce, efektivity výroby, snižovat znečišťování a předcházet úrazům a nemocem z povolání;
- zvyšovat vztah důvěry se Zákazníkem;
- pokračovat v neustálém zlepšování odborných znalostí zaměstnanců v tomto odvětví;
- identifikovat a analyzovat dopady na životní prostředí a aktualizovat posouzení rizik, spojených s činnostmi;
- prosazovat přijetí správného chování v oblasti zdraví a bezpečnosti s ohledem na životní prostředí, mezi autorizovanými prodejci, prodejci náhradních dílů a dílnami, spojenými s MIDI EUROPE;
- být důkazem vůle ISUZU Motors Limited, která si klade za cíl odlišovat se přijímáním stále účinnějších technologií pro předcházení "globálnímu oteplování" a pro ochranu životního prostředí   musí být nastavena takovým způsobem, aby poskytla dostatečné důvody každému zaměstnanci k tomu, aby byl vždy motivován k výkonům s uvědoměním si důležitosti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zlepšit vnitřní potenciál větším zapojením osob a takovým způsobem, aby každá z nich pochopila význam vlastní práce pro úspěch firmy;
- provádět neustálou analýzu, optimalizaci a definování v postupech činností, s metodami, které umožní zabránit chybám, vyloučit časové ztráty a zajistit shodnost s požadovanými vlastnostmi.

Navíc k těmto cílům "obecného" charakteru Vedení, v průběhu pravidelných přezkoumání začleněného systému řízení stanoví další specifické cíle, které se zavazuje stále přezkoumávat po uplynutí stanovených časových rámců.

Datum vydání: 04/07/2014